REGULAMIN

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady i sposób sprzedaży internetowej prowadzonej przez firmę „APEX” Spółka z o.o., ul. Lubawska 33, 58-407 Chełmsko Śląskie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000167824, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 50 000, 00 zł, NIP 6140102821, Regon 230190525

2. Sprzedaż internetowa odbywa się za pośrednictwem witryny internetowej, działającej pod adresem: www.apexsklep.medikat.pl

3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej sklepu w zakładce „REGULAMIN”, co zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Regulamin udostępniany jest również w formie pliku PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

4. Kontakt ze Sklepem Internetowym możliwy jest przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem, że kontakt z obsługa sklepu możliwy jest w dni robocze w godzinach od 8 do 16 pod numerem telefonu +48 75 74 22 929 lub 697 119 121, pod adresem e-mail: apexspzoo@gmail.com lub chelmsko@apex.info.pl, jak również przy pomocy formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „KONTAKT” z zastrzeżeniem postanowień zawartych w § 4. pkt 1.

§ 2. DEFINICJE

1. Cena – wartość towarów podana przy każdym przedmiocie na stronie internetowej Sklepu wraz z obowiązującym podatkiem od towarów i usług- cena brutto.

2. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Dostawca – podmiot, który na zlecenie Sprzedawcy dokonuje dostawy zamówionego Towaru do Klienta.

4. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach Sklepu i na rzecz której zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa zawarta może być Umowa sprzedaży.

5. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

6. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7. Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego prowadzonego przez „APEX” Sp. z o.o.

8. Sklep internetowy ( zwany także Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.apexsklep.medikat.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać 

zamówienia.

9. Sprzedawca – oznacza właściciela sklepu internetowego „APEX” Spółka z o.o.

10. Towar – produkty prezentowane na stronie sklepu Internetowego, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży.

11. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

12. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.);

13. Ustawao prawach konsumenta– ustawa z dnia 9 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).

14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);


15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.

§ 3 . ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Warunkiem dokonania zakupu jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych 

osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

2. Sklep apexsklep.medikat.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowegojak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez apexsklep.medikat.pl za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię firmy „APEX” Sp. z o.o.

3. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody przez apexsklep.medikat.pl


4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

b.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

c.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla właściciela sklepu.

d.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

e.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.


§ 4. ZASADA REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.


2. Zamówienia na Towary można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, za wyjątkiem przerw technicznych i konserwacyjnych oraz urlopów.

3. Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie internetowej www.apexsklep.medikat.pl w ten sposób, że Klient po wybraniu odpowiedniego dla siebie Towaru i kliknięciu na jego cenę dodaje go do tzw. "koszyka", a następnie po kliknięciu przycisku "zamów" przenoszony jest automatycznie do formularza zamówienia.

4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mailem potwierdzenie przyjęcia zamówienia. W potwierdzeniu umieszczany jest wykaz Towarów zamówionych przez Klienta, ich ceny jednostkowe, cena łączna, koszt przesyłki, a także sposób i czas dostawy.

5. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia. W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących przesłanych danych sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia. O zaistniałej sytuacji Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.

6. Sprzedający zastrzega, że dla różnych Towarów istnieją różne terminy realizacji zamówienia. Przewidywany czas realizacji jest określony dla każdego Towaru indywidualnie i podany jest na stronie wraz z jego ceną, przy czym jest to czas liczony od chwili złożenia zamówienia do chwili wysłania Towaru przez Sklep. Terminy realizacji zamówień w apexsklep.medikat.pl kształtują się w sposób następujący:

a) 2 dni (48 godzin) - realizowane są zamówienia na Towary znajdujące się w magazynie sklepu.

b) czy będzie tu kolejny podpunkt w związku z wyliczeniem? tzn zapewne towary nieznajdujące się na magazynie; jeżeli termin w takiej sytuacji jest niedookreślony to może zawrzeć postanowienie, iż w takiej sytuacji klient zostanie powiadomiony mailem o czasie oczekiwania.

7. Termin realizacji podany przy każdym Towarze, jest wiążący w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

8. Zamówienie na Towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane w chwili skompletowania całego zamówienia. Termin nadania przesyłki określany jest na podstawie Towaru o najdłuższym czasie realizacji.

9. W przypadku złożenia zamówienia lub kilku zamówień na Towary o różnym czasie realizacji Klient może w dowolnym momencie złożyć zlecenie wysłania Towarów znajdujących się w magazynie Sklepu. Zlecenie takie będzie traktowane jako osobne wyodrębnione zamówienie, za które naliczane będą koszty wysyłki zgodnie z obowiązującą tabelą kosztów. Sposób dostawy wybiera Klient.

10. W przypadku wydłużenia się przewidywanego czasu realizacji zamówienia (ja bym tu dopisał klauzulę: z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, aczkolwiek wtedy trzeba by było o takiej przyczynie klienta poinformować i by musiała być to faktycznie niezależna przyczyna, więc kwestia do przemyślenia lub może wymienić przykładowe sytuacje jakie mogą wystąpić z winy Sprzedawcy i wtedy ominąć tę pierwszą moją zaproponowaną zmianę) Klient niezwłocznie zostanie o tym poinformowany i podejmie decyzję, co do dalszego postępowania (np. wydłużenie czasu oczekiwania, rezygnacja z zamówienia).

11. Klient ma możliwość wprowadzenia zmian w złożonym już zamówieniu - zmiany te jednak możliwe są wyłącznie drogą mailową, bądź pisemną- jeżeli byście chcieli taką możliwość to dodaje taki punkt

§ 5. CENY ORAZ FORMY PŁATNOŚCI

1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki. Do wartości zamówionych Towarów doliczany jest koszt przesyłki zależny od wybranego sposobu dostawy i formy płatności.

2. Cena podana przy każdym Towarze, jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w jego ofercie, wprowadzania nowych Towarów do oferty sklepu, a także przeprowadzania akcji promocyjnych na stronach sklepu. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

4. Płatności za zamówione Towary można dokonać w następujący sposób:

a) "Płatność przelewem" przelew środków na konto Sklepu (przed wysyłką Towaru) w ciągu 3 dni od daty otrzymania informacji od Sprzedającego o numerze konta, wartości oraz tytule do zapłaty. Forma płatności dostępna bez dodatkowych opłat.

b) "Płatność przy odbiorze" płatność gotówką przy odbiorze Towaru (opcja niedostępna dla zamówień o wartości powyżej 500 zł, dla zamówień z wymaganą wpłatą kaucji oraz dla Klientów, którzy wcześniej nie opłacili i nie odebrali przesyłki zgodnie ze złożonym zamówieniem).

5. W przypadku wyboru metody płatności przelewem:

a) Sprzedający udostępni dane do wpłaty (na stronie internetowej lub e-mailem) na podstawie których Klient dokona wpłaty,

b) na przelewie w polu "tytułem" należy podać: numer zamówienia lub dane identyfikujące zamówienie. Brak powyższego wpisu może być przyczyną w opóźnieniu w realizacji zamówienia,

4. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT.

6. Po otrzymaniu wpłaty wartości całego zamówienia oraz kosztu przesyłki Sklep niezwłocznie przygotowuje i wysyła przesyłkę na wskazany w zamówieniu adres Klienta.

§ 6. DOSTAWA

1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta, za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL.

2. O kosztach dostawy Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia na stronie Sklepu.

3. Przesyłki kurierskie nadawane są w usłudze standard. Doręczenie przesyłki następuje zazwyczaj w następnym dniu roboczym w godzinach 8:00 - 16:00. W usłudze standard nie ma możliwości określenia dodatkowych preferencji takich jak godziny doręczenia przesyłki, oraz kontakt telefoniczny kuriera przed doręczeniem przesyłki. Na liście przewozowym może być umieszczony nr telefonu odbiorcy. Umieszczenie na liście przewozowym numeru telefonu nie zobowiązuje kuriera do kontaktowania się przed doręczeniem.

4. W momencie wysyłki Towaru, Klient otrzyma od Sprzedającego potwierdzenie nadania przesyłki drogą mailową, w tym również numer listu przewozowego, dzięki któremu Klient ma możliwość monitorowania przesyłki. W wiadomości znajdzie się również link do strony firmy spedycyjnej zawierającej adresy oraz nr telefonów placówek regionalnych firmy kurierskiej.

5. Jeżeli dostawa jest niemożliwa lub utrudniona ze względu na podanie niepoprawnego adresu lub ze względu na to, że dostawa nie została przyjęta pod tym adresem, to odpowiedzialność za te zdarzenia ponosi Klient.

6. Razem z przesyłką dostarczone są dokumenty zakupu - paragon lub faktura VAT (przy czym Klient wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu) oraz informacje o prawie odstąpienia od umowy wraz ze wzorem Formularza zwrotu - odstąpienia od umowy, informacje o sposobie reklamacji wraz ze wzorem Formularza reklamacji.

7. Zaleca, aby Klient przed odebraniem przesyłki kurierskiej sprawdził, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W takim przypadku Klient nie powinien przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.

§ 6. REKLAMACJE


1. Apex Spółka z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym ustawą o prawach konsumenta.


2. Reklamacje dotyczące wad Towaru należy składać na adres apexspzoo@gmail.com lub chelmsko@apex.info.pl oraz pisemnie na adres Apex Spółka z o.o. 58-407 Chełmsko Śląskie ul. Lubawska 33 .

3. W przypadku Towaru wadliwego Klientowi przysługuje żądanie:

a) obniżenia ceny albo odstąpienie od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

b) wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.

4. Reklamowany Towar wraz z pismem szczegółowo określającym jego wadę oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji reklamacji, należy odesłać na adres Sprzedającego. Przesyłkę należy odpowiednio zabezpieczyć.

5. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

6. Reklamacje dotyczące usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu, w tym nieprawidłowości lub przerw w funkcjonowaniu Sklepu, należy składać w formie elektronicznej na adres apexspzoo@gmail.com lub chelmsko@apex.info.pl oraz pisemnie na lub pisemnie na adres Apex Spółka z o.o. 58-407 Chełmsko Śląskie ul. Lubawska 33. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, adres korespondencyjny reklamującego oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń i uwag. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia.

§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Konsument, zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki odstąpić od niej bez podawania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.

2. W celu skorzystania z uprawnienia, o którym mowa § 7 w pkt 1 Konsument zobowiązany jest sporządzić i przesłać na adres Apex Spółka z o.o. 58-407 Chełmsko Śląskie ul. Lubawska 33, pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu dostępny jest w zakładce „REGULAMIN” w osobnym pliku pod nazwą „formularz odstąpienia od umowy”

4. Udostępniony przez Sprzedającego wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy w żaden sposób nie zobowiązuje Konsumenta, w przypadku woli odstąpienia od umowy, do złożenia oświadczenia o treści objętej wzorem. Wzór ten stanowi jedynie przykład oświadczenia, którym Konsument może, ale nie musi się kierować składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy pod warunkiem, że oświadczenie zawierać będzie dane wskazane w powyższym formularzu.


§ 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


1. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep.

2. W przypadku podania danych osobowych Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Sprzedającego oraz na przetwarzanie przez Sprzedawcę tych danych osobowych do celów związanych z korzystaniem ze Sklepu, realizacją Umowy a także w celach marketingowych.

3. Dane Klienta udostępnione Sprzedającemu powinny być prawdziwe i nie wprowadzające w błąd. Nieprawidłowe lub niepełne dane mogą utrudnić lub uniemożliwić realizację zamówienia. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych.

4. Sprzedający przetwarza dane Klienta zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1422), w szczególności odpowiednio zabezpiecza dane osobowe Klientów.

5. Klient ma prawo wglądu, poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W celu usunięcia danych osobowych należy przesłać żądanie za pośrednictwem e-mail lub listem poleconym na adres Sprzedającego.

6. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną materiałów reklamowych, promocyjnych i informacyjnych dotyczących towarów i usług oferowanych przez Sprzedającego, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.), Klient ma prawo cofnąć zgodę udzieloną Sprzedającemu w każdym czasie.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą Apex Spółka z o.o. oraz Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.


2 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


2. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem a Sprzedającym na podstawie przepisów prawa polskiego. Umowa zawierana jest w języku polskim.

3. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także inne właściwe przepisy prawa.

5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych, organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym Sprzedającego, jednak nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie www.apexsklep.medikat.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian w Regulaminie są realizowane na podstawie zapisów Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.09.2015